Χρηματοδότηση

Παρακάτω ακολουθεί η ενδεικτική κατανομή πόρων για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας 2021-2027.

ΣΠ/Δ.Τ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΠ 1 64.225.435,00 € 11.339.194,00 € 75.594.629,00 €
ΕΤΠΑ 64.225.435,00 € 11.339.194,00 € 75.594.629,00 €
ΣΠ 2 102.149.666,00 € 18.026.411,00 € 120.176.077,00 €
ΕΤΠΑ 102.149.666,00 € 18.026.411,00 € 120.176.077,00 €
ΣΠ 3 37.070.443,00 € 6.541.843,00 € 43.612.286,00 €
ΕΤΠΑ 37.070.443,00 € 6.541.843,00 € 43.612.286,00 €
ΣΠ 4 202.144.896,00 € 35.627.629,00 € 237.817.525,00 €
ΕΚΤ 128.004.010,00 € 22.588.943,00 € 150.592.953,00 €
ΕΤΠΑ 74.140.886,00 € 13.083.686,00 € 87.224.572,00 €
ΣΠ 5 90.616.639,00 € 15.991.172,00 € 106.607.811,00 €
ΕΤΠΑ 90.616.639,00 € 15.991.172,00 € 106.607.811,00 €
ΤΒ ΕΚΤ 2.708.444,00 € 477.961,00 € 3.186.405,00 €
ΕΚΤ 2.708.444,00 € 477.961,00 € 3.186.405,00 €
ΤΒ ΕΤΠΑ 6.677.802,00 € 1.178.435,00 € 7.856.237,00 €
ΕΤΠΑ 6.677.802,00 € 1.178.435,00 € 7.856.237,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 505.623.325,00 € 89.277.645,00 € 594.850.970,00 €