Ερωτηματολόγιο για τους Φορείς

Δημόσια Διαβούλευση για το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στοιχεία φορέα
Υπεύθυνος/η συμπλήρωσης

Να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία του Φορέα (συγκριτικό πλεονέκτημα) και βασικότερες ανάγκες (ενδεχόμενα κενά) με βάση τα πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Σύντομη περιγραφή των στόχων και της θέσης του Φορέα
Σημαντικότερες παρεμβάσεις/δράσεις/ έργα που υλοποιούνται ή/και υλοποιήθηκαν κατά προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους
Στην ενότητα αυτή σκόπιμο είναι να καταγραφούν προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες που παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων και οι τρόποι αντιμετώπισής τους όπου εφαρμόστηκαν. Ομαδοποίηση προβλημάτων ανά φάση (π.χ. κατά το σχεδιασμό και τη διαβούλευση δράσεων/προγραμμάτων/στρατηγικών, κατά την εφαρμογή των πολιτικών, κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων κλπ.).
Προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες που αναδείχθηκαν και τρόποι αντιμετώπισής τους
Πλήρης καταγραφή και αποτύπωση των αναγκών χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών σύμφωνα με τους στόχους του Φορέα.
Νέες ανάγκες χρηματοδότησης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 -2027
Επιθυμείτε να προτείνετε Δράσεις - Έργα προς υλοποίηση;
Προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή πακέτα δράσεων, τα οποία θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.
Προτάσεις Δράσεις – Έργων